Daniel Schwartz Photography

spaces: Yangming Shan National Park, Taiwan (L), Guangzhou Opera House (R)